ایده های بزرگ ...

ایده‌های کوچکی هستن که خیلی زود رها نشدن.