پرسش یا پاسخ

به دو روش میشه مفید بود:

  • به سوال‌ها پاسخ بدید
  • سوال بپرسید

بی وقفه سوال بجا و درست پرسیدن خودش یه حرفه بلند مدته،‌ چون اغلب هیچ‌کس جواب درست و دقیقی برای همه چیز نداره.