دلیل اینکه ازتون خواسته میشه هماهنگ باشید ..

اینه که بعدش دیگه میشه بیخیالتون شد.