دلیل اینکه ازتون خواسته میشه هماهنگ باشید ..

• • 7 کلمه

اینه که بعدش دیگه میشه بیخیالتون شد.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.