بچگی و بچه بازی

بچگی یه دانشمند و مبتکر میسازه

بچه بازی باعث اوقات تلخی و کج خلقی میشه

بچگی باعث نگاه تازه و جدید به رشد میشه

بچه بازی به ندرت با تعهد همراه میشه

بچگی نترس و قدرتمنده و از شکست نمی‌ترسه

بچه بازی آزار دهنده و لجوجه

بچگی با تمام وجود پرسشگره

بچه بازی فرصت ها رو نادیده میگیره