زندگی با شک

… اغلب خیلی سودمند‌تر از زندگی با یقینه.

آدمها از شک خوششون نمیاد، بنابر این اغلب حتی پول خرج می‌کنن و فرصت‌ها رو کنار میزنن که باهاش روبرو نشن. اما کارآفرینی یعنی با شک زندگی کردن و مثل ساختن یه کار هنری می‌مونه.

اگه تضمین بخوایم، دقیقا چند قدم مونده به نتیجه جا می‌زنیم.

درعوض اگه به جستجوی عدم اطمینان عادت کنیم، غریضه‌مون توسعه پیدا میکنه.