چرخاندن بذرها

• • 61 کلمه

مطمئنا هر کشاورزی می‌دونه که چرخوندن بذرها باعث بهبود وضعیت خاک و افزایش ثمردهی میشه.

آیا همین در مورد بازاریابی ایمیلی هم صادقه؟

اگه دارید بطور منظم ایمیل ارسال می‌کنید، هر دفعه همون چیز قبلی رو نفرستید. با همون قالب قبلی، با همون پیشنهادات قبلی، با همون درخواست (فراخوان) قبلی ارسالش نکنید.

چرخوندن پیشنهادها و نحوه تعامل، باعث پایداری جذابیت‌ها می‌شه.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.