دیوار

تا وقتی در مقابل ماست مانع است، وقتی ازش رد شدیم میشه حامی.