دیوار

• • 13 کلمه

تا وقتی در مقابل ماست مانع است، وقتی ازش رد شدیم میشه حامی.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.