دو دلیل برای اینکه ایده شما پذیرفته نشه

قبلا یکی انجامش داده
قبلا هیچ کس انجامش نداده

گذشته از اینکه کدوم یک از اینها درست، مفید و حقیقته، شما باید برای هر دوتاش آماده باشید.